باردار کردن به روش القاء مطلب ویژه

یکی از روش های باردار کردن اجسام رسانا القاء است.

 

محتوای بیشتر در این بخش: « القای بار در برقنما

مطالب مرتبط با: القای بار اکتریکی

Search