نیروی جسم باردار بر جسم خنثی مطلب ویژه

آیا جسم باردار الکتریکی می تواند بر جسم رسانای خنثی نیرو وارد کند؟

 

مطالب مرتبط با: القای بار اکتریکی

Search