برقنما (الکتروسکوپ)

برقنما بر چه اساس کار می کند؟

 

مطالب مرتبط با: القای بار اکتریکی

Search