باردار کردن برقنما با تماس

در این آزمایش برقنمایی به روش تماس بار الکتریکی بدست می آورد.

 

مطالب مرتبط با: القای بار اکتریکی

Search