نیروی چند بار الکتریکی بر یک بار مطلب ویژه

اگر چند بار الکتریکی در اطرف یک ذره باردار قرار داشته باشند نیروی وارد بر آن یک بار را چگونه می توان حساب نمود؟

 

مطالب مرتبط با: قانون کولن

Search