مقایسه نیروی گرانشی و الکتریکی

اندازه نیروی گرانشی و الکتریکی الکترون و پروتون را در اتم هیدروژن با هم مقایسه کنید. کدام یک بزرگتر است؟

 

مطالب مرتبط با: قانون کولن

Search