مدل سازی_ اصل برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی مطلب ویژه

اگر به جای دو ذرّه ی باردار، تعدادی بار نقطه ای داشته باشیم، نیروی الکتریکی وارد بر هر ذرّه ی باردار چگونه تعیین می شود؟ تجربه نشان می دهد که در این وضعیت، نیروی الکتریکی وارد بر هر ذرّه، برایند نیروهایی است که هر یک از ذرّه های دیگر در غیاب سایر ذرّه ها، بر آن ذرّه وارد می کند. این موضوع که از آزمایش نتیجه شده است را اصل برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی می گویند. 

در مدل سازی زیر شما می توانید جای بارهای 1 تا 4 را تغییر دهید و جهت و اندازه نیروی وارد بر هر بار را مشاهده کنید. همچنین با کلید "تک تک نیروهای وارد بر هر بار را فعال کنید" می توانید نیروی هر بار به بار مورد نظر را ببینید. بهتر است در است حالت کلید " "نیروی کل را پنهان کن" را فعال کنید تا از شلوغی محیط مدل سازی کاسته شود. 

  در فیلم زیر روش استفاده از این مدل سازی را مشاهده می کنید. 

 

 در فیلم زیر یکی دیگر از روش های استفاده از این مدل سازی را می بینید.

مطالب مرتبط با: قانون کولن

Search