مفهوم میدان الکتریکی مطلب ویژه

میدان مفهومی است که به کمک آن راحت تر می توان اعمال نیروهایِ غیر تماسی را شرح داد.

 

محتوای بیشتر در این بخش: میدان الکتریکی »

مطالب مرتبط با: میدان الکتریکی

Search