مسیر حرکت ذره باردار پرتاب شده در میدان الکتریکی مطلب ویژه

میدان الکتریکی یکنواختی را در نظر بگیرید که بین صفحات مثبت و منفی موازی ایجاد شده است، ذره ای با بار منفی را با سرعت V در این میدان پرتاب می کنیم مسیر حرکت آن چگونه است؟

 

مطالب مرتبط با: انرژی پتانسیل الکتریکی

Search