محاسبه سرعت ذره باردار در تفنگ الکترونی مطلب ویژه

ذره باردار در میدان بین آند و کاتد حرکت شتابدار دارد. سرعت آن را چگونه می توان حساب نمود؟

 

مطالب مرتبط با: انرژی پتانسیل الکتریکی

Search