اختلاف پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی

چگونه اختلاف پتانسیل الکتریکی را بر حسب اندازه میدان الکتریکی می توان حساب نمود؟

 

مطالب مرتبط با: انرژی پتانسیل الکتریکی

Search