اثر نیروی متوازن بر جسم ساکن

نیروهای متوازن چه اثری بر جسم ساکن دارند؟

محتوای بیشتر در این بخش: اثر نیروی متوازن بر توپ هاکی »

مطالب مرتبط با: قانون اول نیوتن

Search