اثر نیروی متوازن بر توپ هاکی

نیروهای متوازن چه اثری بر توپ هاکی متحرک دارند؟

 

مطالب مرتبط با: قانون اول نیوتن

Search