اثر لَختی راننده در حین رانندگی

دو مصداق از قانون اول نیوتن در حرکت راننده خودرو در هنگام سرعت گرفتن و هنگام ترمز گرفتن بیان کنید.

مطالب مرتبط با: قانون اول نیوتن

Search