شرایط بی وزنی

چگونه می توان شرایطی ایجاد کرد که نیرویی به جسم وارد نشود؟

محتوای بیشتر در این بخش: « اثر لختی در قطعات دومینو

مطالب مرتبط با: قانون اول نیوتن

Search