حرکت دادن یخچال در بی وزنی

وزن یخچال در شرایط بی وزنی چقدر است؟

آیا به حرکت در آوردن یخچال در شرایط بی وزنی آسان است؟

 

مطالب مرتبط با: قانون دوم نیوتن

Search