نمودار شتاب بر حسب جرم مطلب ویژه

نیروی پیشران خودرویی ثابت است. نمودار شتاب برحسب جرم خودرو به چه شکلی است؟

 

مطالب مرتبط با: قانون دوم نیوتن

Search