جرم خودروهای مسابقه

چرا در طراحی خودروهای مسابقه جرم آنها را تا حد امکان کم می کنند؟

 

مطالب مرتبط با: قانون دوم نیوتن

Search