محاسبه شتاب خودرو

نیروی پیشران خودرویی 2000 نیوتن و نیروی مقاومت وارد بر آن برابر 500 نیوتن است. اگر جرم خودرو 1000 کیلوگرم باشد شتاب خودرو چقدر است؟

 

مطالب مرتبط با: قانون دوم نیوتن

Search