اثرات اعمال نیروی خالص

اگر نیروی خالص غیر صفر بر جسمی وارد شود چه اثری بر آن می گذارد؟

 

محتوای بیشتر در این بخش: « بررسی حرکت گلوله توپ

مطالب مرتبط با: قانون دوم نیوتن

Search