شیرجه از قایق مطلب ویژه

وقتی شناگر از روی قایق به درون آب شیرجه می زند چرا قایق نیز حرکت می کند؟

 

مطالب مرتبط با: قانون سوم نیوتن

Search