اثر سطح مقابل در برابر هوا برای چترباز مطلب ویژه

اگر سه چترباز هم زمان از هواپیما بیرون بپرند چگونه یکی از آنها می تواند از دیگران پیشی بگیرد؟

 

مطالب مرتبط با: اصطکاک

Search