کمیت نرده ای و برداری

کمیت نرده ای چیست؟ به چه کمیتی برداری می گوییم؟ چند مثال از کمیت های نرده ای و برداری بیان کنید.

 

محتوای بیشتر در این بخش: دستگاه مختصات »

مطالب مرتبط با: مکان و جابه جایی

Search