محور مختصات

چگونه به کمک محور مختصات می توان مکان و موقعیت یک جسم را تعیین نمود؟

 

محتوای بیشتر در این بخش: « دستگاه مختصات مکان یک قایق غرق شده »

مطالب مرتبط با: مکان و جابه جایی

Search