شیب نمودار مکان_زمان مطلب ویژه

چرا در یک بازه مشخص، شیب نمودار مکان_زمان برابر سرعت متوسط است؟

 

مطالب مرتبط با: تندی و سرعت

Search