محاسبه سرعت از روی نمودار مکان_زمان مطلب ویژه

چگونه می توان سرعت دوچرخه سوار را از روی نمودار مکان_زمان حساب نمود؟

 

مطالب مرتبط با: تندی و سرعت

Search