تعیین مکان متحرک به کمک نمودار سرعت_زمان مطلب ویژه

چگونه از روی نمودار سرعت_زمان می توان مکان یک جسم را مشخص نمود؟

 

مطالب مرتبط با: تندی و سرعت

Search