تناظر نمودار مکان_زمان و سرعت زمان مطلب ویژه

در این انیمیشن تاظر بین نمودار مکان_زمان با نمودار سرعت_زمان بررسی می شود.

 

مطالب مرتبط با: تندی و سرعت

Search