جمع برداری دو سرعت مطلب ویژه

دو بردار سرعت VA و VB را که بر هم عمود هستند. چگونه این دو بردار را می توان جمع نمود؟

 

مطالب مرتبط با: تندی و سرعت

Search