حرکت تندشونده و کنده شوند مطلب ویژه

در حرکت تند شونده جهت شتاب و جهت سرعت جسم چگونه است؟

در حرکت کندشونده جهت شتاب و جهت سرعت متحرک چگونه است؟

 

مطالب مرتبط با: شتاب

Search