سقوط ساچمه و کاغذ

اگر ساچمه و کاغذ را هم زمان رها کنیم کدامیک زودتر سقوط می کنند؟

 

مطالب مرتبط با: سقوط آزاد

Search