عوامل موثر بر زمان سقوط آزاد مطلب ویژه

اگر جسمی را از بلندی رها کنیم زمان سقوط آزاد به چه عواملی بستگی دارد؟

 

مطالب مرتبط با: سقوط آزاد

Search