مسافت طی شده در سقوط آزاد

مسافت طی شده توپ در بازه های زمانی یکسان در حین سقوط آزاد توپ،، شبیه چه دنباله ای است؟ حسابی یا هندسی؟

 

مطالب مرتبط با: سقوط آزاد

Search