محاسبه جابه جایی در سقوط آزاد

توپی را رها می کنیم تا آزادانه سقوط کند. جابه­جایی طی شده در مدت 2 ثانیه چقدر است؟ (توپ با شتاب 10 متر بر مربع ثانیه سقوط می کند)

 

مطالب مرتبط با: سقوط آزاد

Search