سرعت یک خودرو نسبت به ناظر متحرک

سرعت یک خودرو نسبت به خودروی دیگر را چگونه می تواند بدست آورد؟

 

مطالب مرتبط با: حرکت نسبی

Search