سرعت قایق در آب جاری

اگر قایق در آب رودخانه حرکت کند سرعت آن را چگونه می توان بدست آورد؟

 

مطالب مرتبط با: حرکت نسبی

Search