مجید محسنی

مجید محسنی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/3/5_3/index.html

 

میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقۀ دایره ای حامل جریان

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/3/5_2/index.html

 

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/3/4/index.html

 

یکشنبه, 10 اسفند 1399 07:44

میدان مغناطیسی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/3/2/index.html

 

یکشنبه, 10 اسفند 1399 07:38

مغناطیس و قطب های مغناطیسی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/3/1/index.html

 

جمعه, 10 بهمن 1399 10:50

ترکیب مقاومت ها

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/2/6/index.html

 

جمعه, 10 بهمن 1399 10:05

توان در مدارهای الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/2/5/index.html

 

صفحه1 از32

Search