مجید محسنی

مجید محسنی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/2/2/index.html

 

شنبه, 06 دی 1399 13:32

جریان الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/2/1/index.html

 

جمعه, 11 مهر 1399 05:28

انرژی خازن

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/12/index.html

 

یکشنبه, 06 مهر 1399 04:37

خازن با دی الکتریک

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/11/index.html

 

چهارشنبه, 02 مهر 1399 14:33

خازن

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/10/index.html

 

یکشنبه, 30 شهریور 1399 04:47

میدان الکتریکی در داخل رساناها

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/9/index.html

 

پنج شنبه, 27 شهریور 1399 04:51

پتانسیل الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/8/index.html

 

چهارشنبه, 26 شهریور 1399 03:43

انرژی پتانسیل الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/7/index.html

 

جمعه, 21 شهریور 1399 04:51

خطوط میدان الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/6/index.html

 

صفحه2 از32

Search