مجید محسنی

مجید محسنی

جمعه, 21 شهریور 1399 04:51

خطوط میدان الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/6/index.html

 

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/5/index.html

 

دوشنبه, 17 شهریور 1399 07:52

میدان الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/4/index.html

 

یکشنبه, 16 شهریور 1399 10:57

قانون کولن

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/1/3/index.html

 

 

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://www.physik.ir/p2/1/2/index.html

یکشنبه, 16 شهریور 1399 10:49

درسنامه بار الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://www.physik.ir/p2/1/1/index.html

یکشنبه, 16 شهریور 1399 10:41

مقدمه ای بر بار الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی:  http://physik.ir/p2/1/0/index.html

صفحه3 از32

Search