مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:33

حرکت نسبی قطار

یک مثال از نسبی بودن حرکت را در این انیمیشن مشاهده می کنید.

 

یک پسر سنگ اندازش را به سمت کاج آویزان از درخت نشانه گیری کرده است

در لحظه پرتاب سنگ، کاج هم رها شده و سقوط می کند

آیا سنگ به کاج برخورد می کند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:29

حرکت پرتاب بدون حضور جاذبه زمین

اگر نیروی جاذبه زمین حذف شود مسیر حرکت گلوله توپ شلیک شده، چگونه خواهد بود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:29

مقایسه سقوط آزاد با حرکت پرتابی

توپی را به بالا پرتاب می کنیم. در همان زمان توپ دیگر را تحت زاویه به سمت دوستمان پرتاب می کنیم. زمان بندی حرکت این دو توپ را با هم مقایسه کنید.

 

اگر گلوله ای تحت زاویه پرتاب شود موئلفه افقی و عمودی سرعت در هر لحظه چگونه تغییر می کند؟

جهت حرکت در هر لحظه چگونه است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:28

عوامل موثر بر بورد پرتابه

در حرکت پرتابی چه عواملی بر بورد پرتابه موثر است؟ پرتابه را تحت چه زاویه ای پرتاب کنیم تا برد آن بیشینه شود؟

 

در این انیمیشن حرکت پرتابی در دو راستای افقی و عمودی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:27

پرتاب توپ فوتبال به سمت هدف

در این انیمیشن سوالی برای نیوتن مطرح می شود و پاسخ آن در درس بعد ارایه می گردد.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:26

بورد پرتابه

توپی را با سرعت افقی 5 متر بر ثانیه پرتاب می کنیم. سه ثانیه بعد توپ به زمین برخورد می کند. در این مدت توپ چقدر جلو رفته است؟

 

در هر لحظه از حرکت پرتابی افقی، جهت سرعت و اندازه آن چگونه حساب می شود؟

 

صفحه3 از31

Search