مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:24

موئلفه افقی و عمودی سرعت پرتابه

در حرکت پرتابی، موئلفه افقی و عمودی سرعت پرتابه به مرور زمان چگونه تغییر می کند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:24

بررسی حرکت پرتاب افقی

در این انیمیشن حرکت پرتابی افقی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:23

حرکت بسته رها شده از هواپیما

هواپیما در حال حرکت افقی است. اگر بسته ای از هواپیما رها شود. بسته در راستای عمودی سقوط می کند یا مسیر منحنی؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:23

زمان بندی حرکت پرتابی

اگر توپی را به طور افقی پرتاب کنیم و هم زمان توپی را از همان ارتفاع رها کنیم کدام یک زودتر به زمین می رسند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:22

زمان بندی حرکت پرتابی

اگر توپی را به طور افقی پرتاب کنیم و هم زمان توپی را از همان ارتفاع رها کنیم کدام یک زودتر به زمین می رسند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:20

محاسبه سرعت اولیه

توپی را رو به بالا پرتاب می کنیم با توجه به اطلاعات ارایه شده در این انیمیشن، سرعت اولیه پرتابه و شتاب حرکت را حساب کنید.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:19

تحلیل نمودارهای حرکت سقوط آزاد

اگر جسمی را رو به بالا پرتاب کنیم نمودارهای مکان_زمان، سرعت_زمان و شتاب_زمان آن به چه شکل است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:19

زمان و ارتفاع اوج پرتابه

اگر جسمی را به رو به بالا پرتاب کنبم زمان رسیدن و به اوج و ارتفاع نقطه اوج به چه عواملی بستگی دارد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:18

نمودارهای حرکت سقوط آزاد

اگر جسمی را رو به بالا پرتاب کنیم نمودارهای مکان_زمان، سرعت_زمان و شتاب_زمان آن به چه شکل است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:18

نمودار حرکت سقوط آزاد

وقتی توپی را رو به بالا پرتاب کنیم، نمودار مکان_زمان آن چگونه است؟

آیا جابه جایی های پیموده شده در بازه های زمانی مساوی متوالی یکسان است؟

 

صفحه4 از31

Search