مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:34

سرعت قایق در آب جاری

اگر قایق در آب رودخانه حرکت کند سرعت آن را چگونه می توان بدست آورد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:34

سرعت یک خودرو نسبت به ناظر متحرک

سرعت یک خودرو نسبت به خودروی دیگر را چگونه می تواند بدست آورد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:34

سرعت فرد روی پله برقی

اگر فردی روی پله برقی متحرک قدم بزند و بالا برود سرعت او نسبت به پله ساکن چگونه بدست می آید؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:33

سرعت نسبی قطار

چرا حرکت نسبی است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:33

حرکت نسبی قطار

یک مثال از نسبی بودن حرکت را در این انیمیشن مشاهده می کنید.

 

یک پسر سنگ اندازش را به سمت کاج آویزان از درخت نشانه گیری کرده است

در لحظه پرتاب سنگ، کاج هم رها شده و سقوط می کند

آیا سنگ به کاج برخورد می کند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:29

حرکت پرتاب بدون حضور جاذبه زمین

اگر نیروی جاذبه زمین حذف شود مسیر حرکت گلوله توپ شلیک شده، چگونه خواهد بود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:29

مقایسه سقوط آزاد با حرکت پرتابی

توپی را به بالا پرتاب می کنیم. در همان زمان توپ دیگر را تحت زاویه به سمت دوستمان پرتاب می کنیم. زمان بندی حرکت این دو توپ را با هم مقایسه کنید.

 

اگر گلوله ای تحت زاویه پرتاب شود موئلفه افقی و عمودی سرعت در هر لحظه چگونه تغییر می کند؟

جهت حرکت در هر لحظه چگونه است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:28

عوامل موثر بر بورد پرتابه

در حرکت پرتابی چه عواملی بر بورد پرتابه موثر است؟ پرتابه را تحت چه زاویه ای پرتاب کنیم تا برد آن بیشینه شود؟

 

صفحه4 از32

Search