مجید محسنی

مجید محسنی

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:56

بار الکتریکی کمیتی گسسته

بار الکتریکی کمیتی گسسته است؟ یا کمیتی پیوسته؟

 

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:56

بار پایه

کوچکترین بار الکتریکی چقدر است و چگونه از روی آن می توان بار اجسام را حساب نمود؟

 

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:55

دو نوع بار الکتریکی

دو نوع بار الکتریکی وجود دارد.

 

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:54

علت باردار شدن اجسام بر اثر مالش

چرا اجسام بر اثر مالش بار الکتریکی بدست می آورند؟

 

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:53

کهربا و الکتریسیته

اولین مشاهدات آثار الکتریسیته به چه زمانی بر می گردد؟

 

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:52

مروری بر تاریخچه الکتریسیته

دانش امروژی ما از الکتریسیته چگونه شکل گرفت.

 

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:40

الکتریسیته در اطراف ما

ما در زندگی روزمره با پدیده های مرتبط با الکتریسیته ساکن مواجه هستیم.

 

صفحه32 از32

Search