مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:17

محاسبه جابه جایی در سقوط آزاد

توپی را رها می کنیم تا آزادانه سقوط کند. جابه­جایی طی شده در مدت 2 ثانیه چقدر است؟ (توپ با شتاب 10 متر بر مربع ثانیه سقوط می کند)

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:16

علامت سرعت و شتاب در سقوط آزاد

علامت شتاب و سرعت در حرکت سقوط آزاد چگونه تعیین می شود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:16

مسافت طی شده در سقوط آزاد

مسافت طی شده توپ در بازه های زمانی یکسان در حین سقوط آزاد توپ،، شبیه چه دنباله ای است؟ حسابی یا هندسی؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:15

عوامل موثر بر زمان سقوط آزاد

اگر جسمی را از بلندی رها کنیم زمان سقوط آزاد به چه عواملی بستگی دارد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:15

اثر جرم بر زمان سقوط آزاد

اگر جسمی را از بلندی رها کنیم آیا جرم جسم بر زمان بندی حرکت سقوط آزاد اثر می گذارد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:14

سقوط آزاد

سقوط آزاد به چه معنا است و به چه حرکتی سقوط آزاد می گوییم؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:14

سقوط ساچمه و کاغذ

اگر ساچمه و کاغذ را هم زمان رها کنیم کدامیک زودتر سقوط می کنند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:13

آزمایش گالیله در بالای برج پیزا

اگر دو توپ سبک و سنگین را همزمان از یک بلندی رها کنیم کدامیک زودتر به زمین می رسند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:08

مقایسه حرکت دو متحرک

در مدل سازی زیر، حرکت دو متحرک مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.

شما می توانید مکان اولیه (X)، سرعت اولیه (V0) و شتاب (a) هر یک از دو متحرک را تنظیم کنید و با کلیک روی کلید شروع حرکت آنها را مقایسه نماییید.

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:08

بررسی دو نمودار حرکت

نمودار حرکت تند شونده دو متحرک A و B را به این صورت است. می دانیم اندازه شتاب حرکت هر دوی آنها نیم متر بر مربع ثانیه است. البته یکی از آنها با شتاب مثبت و دیگری با شتاب منفی حرکت می کند.

مکان اولیه، سرعت اولیه و شتاب حرکت جسم A چقدر است؟ معادله حرکت جسم A را بنویسید.

مکان اولیه، سرعت اولیه و شتاب حرکت جسم B چقدر است؟ معادله حرکت جسم B را بنویسید.

 

صفحه5 از31

Search