مجید محسنی

مجید محسنی

در این انیمیشن حرکت پرتابی در دو راستای افقی و عمودی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:27

پرتاب توپ فوتبال به سمت هدف

در این انیمیشن سوالی برای نیوتن مطرح می شود و پاسخ آن در درس بعد ارایه می گردد.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:26

بورد پرتابه

توپی را با سرعت افقی 5 متر بر ثانیه پرتاب می کنیم. سه ثانیه بعد توپ به زمین برخورد می کند. در این مدت توپ چقدر جلو رفته است؟

 

در هر لحظه از حرکت پرتابی افقی، جهت سرعت و اندازه آن چگونه حساب می شود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:24

موئلفه افقی و عمودی سرعت پرتابه

در حرکت پرتابی، موئلفه افقی و عمودی سرعت پرتابه به مرور زمان چگونه تغییر می کند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:24

بررسی حرکت پرتاب افقی

در این انیمیشن حرکت پرتابی افقی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:23

حرکت بسته رها شده از هواپیما

هواپیما در حال حرکت افقی است. اگر بسته ای از هواپیما رها شود. بسته در راستای عمودی سقوط می کند یا مسیر منحنی؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:23

زمان بندی حرکت پرتابی

اگر توپی را به طور افقی پرتاب کنیم و هم زمان توپی را از همان ارتفاع رها کنیم کدام یک زودتر به زمین می رسند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:22

زمان بندی حرکت پرتابی

اگر توپی را به طور افقی پرتاب کنیم و هم زمان توپی را از همان ارتفاع رها کنیم کدام یک زودتر به زمین می رسند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:20

محاسبه سرعت اولیه

توپی را رو به بالا پرتاب می کنیم با توجه به اطلاعات ارایه شده در این انیمیشن، سرعت اولیه پرتابه و شتاب حرکت را حساب کنید.

 

صفحه5 از32

Search