مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:22

زمان بندی حرکت پرتابی

اگر توپی را به طور افقی پرتاب کنیم و هم زمان توپی را از همان ارتفاع رها کنیم کدام یک زودتر به زمین می رسند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:20

محاسبه سرعت اولیه

توپی را رو به بالا پرتاب می کنیم با توجه به اطلاعات ارایه شده در این انیمیشن، سرعت اولیه پرتابه و شتاب حرکت را حساب کنید.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:19

تحلیل نمودارهای حرکت سقوط آزاد

اگر جسمی را رو به بالا پرتاب کنیم نمودارهای مکان_زمان، سرعت_زمان و شتاب_زمان آن به چه شکل است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:19

زمان و ارتفاع اوج پرتابه

اگر جسمی را به رو به بالا پرتاب کنبم زمان رسیدن و به اوج و ارتفاع نقطه اوج به چه عواملی بستگی دارد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:18

نمودارهای حرکت سقوط آزاد

اگر جسمی را رو به بالا پرتاب کنیم نمودارهای مکان_زمان، سرعت_زمان و شتاب_زمان آن به چه شکل است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:18

نمودار حرکت سقوط آزاد

وقتی توپی را رو به بالا پرتاب کنیم، نمودار مکان_زمان آن چگونه است؟

آیا جابه جایی های پیموده شده در بازه های زمانی مساوی متوالی یکسان است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:17

محاسبه جابه جایی در سقوط آزاد

توپی را رها می کنیم تا آزادانه سقوط کند. جابه­جایی طی شده در مدت 2 ثانیه چقدر است؟ (توپ با شتاب 10 متر بر مربع ثانیه سقوط می کند)

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:16

علامت سرعت و شتاب در سقوط آزاد

علامت شتاب و سرعت در حرکت سقوط آزاد چگونه تعیین می شود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:16

مسافت طی شده در سقوط آزاد

مسافت طی شده توپ در بازه های زمانی یکسان در حین سقوط آزاد توپ،، شبیه چه دنباله ای است؟ حسابی یا هندسی؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:15

عوامل موثر بر زمان سقوط آزاد

اگر جسمی را از بلندی رها کنیم زمان سقوط آزاد به چه عواملی بستگی دارد؟

 

صفحه5 از31

Search