مجید محسنی

مجید محسنی

تغییرات سرعت در حرکت با شتاب یکنواخت و حرکت با شتاب غیر یکنواخت چه تفاوتی دارد؟

 

تغییرات سرعت در حرکت با شتاب یکنواخت و حرکت با شتاب غیر یکنواخت چه تفاوتی دارد؟

 

تفاوت حرکت یکنواخت با حرکت با شتاب یکنواخت چیست؟

چه موقع حرکت متحرک با شتاب غیر یکنواخت است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:06

جابه جایی در ثانیه های پی در پی

در حرکت با شتاب ثابت، جابه جایی متحرک در ثانیه های پی در پی چگونه است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:05

بررسی نمودارهای حرکت شتابدار

در این انیمیشن نمودارهای مکان، سرعت و شتاب بر حسب زمان یک حرکت شتابدار مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در این انیمیشن نمودار حرکت کند شوند در جهت منفی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در این انیمیشن نمودار حرکت تند شوند در جهت منفی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:04

بررسی نمودارهای حرکت کند شونده

در این انیمیشن نمودار حرکت کند شوند مورد بررسی قرار می گیرد.

در این انیمیشن نمودار شتاب_زمان حرکت یکنواخت و شتابدار یکنواخت بررسی می شود.

 

در این انیمیشن شیب نمودار سرعت_زمان حرکت یکنواخت و شتابدار بررسی می شود.

 

صفحه6 از31

Search