مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:05

بررسی نمودارهای حرکت شتابدار

در این انیمیشن نمودارهای مکان، سرعت و شتاب بر حسب زمان یک حرکت شتابدار مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در این انیمیشن نمودار حرکت کند شوند در جهت منفی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در این انیمیشن نمودار حرکت تند شوند در جهت منفی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:04

بررسی نمودارهای حرکت کند شونده

در این انیمیشن نمودار حرکت کند شوند مورد بررسی قرار می گیرد.

در این انیمیشن نمودار شتاب_زمان حرکت یکنواخت و شتابدار یکنواخت بررسی می شود.

 

در این انیمیشن شیب نمودار سرعت_زمان حرکت یکنواخت و شتابدار بررسی می شود.

 

در این انیمیشن شیب نمودار مکان_زمان حرکت یکنواخت و شتابدار بررسی می شود.

 

از روی نمودار سرعت زمان چگونه می توان جابه جایی متحرک را حساب نمود؟

 

از روی نمودار سرعت زمان چگونه می توان شتاب حرکت را حساب نمود؟

 

در حرکت شتابدار یکنواخت، چگونه می توان سرعت متوسط و جابه جایی متحرک را بدست آورد؟

 

صفحه7 از31

Search