مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:14

سقوط ساچمه و کاغذ

اگر ساچمه و کاغذ را هم زمان رها کنیم کدامیک زودتر سقوط می کنند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:13

آزمایش گالیله در بالای برج پیزا

اگر دو توپ سبک و سنگین را همزمان از یک بلندی رها کنیم کدامیک زودتر به زمین می رسند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:08

مقایسه حرکت دو متحرک

در مدل سازی زیر، حرکت دو متحرک مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.

شما می توانید مکان اولیه (X)، سرعت اولیه (V0) و شتاب (a) هر یک از دو متحرک را تنظیم کنید و با کلیک روی کلید شروع حرکت آنها را مقایسه نماییید.

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:08

بررسی دو نمودار حرکت

نمودار حرکت تند شونده دو متحرک A و B را به این صورت است. می دانیم اندازه شتاب حرکت هر دوی آنها نیم متر بر مربع ثانیه است. البته یکی از آنها با شتاب مثبت و دیگری با شتاب منفی حرکت می کند.

مکان اولیه، سرعت اولیه و شتاب حرکت جسم A چقدر است؟ معادله حرکت جسم A را بنویسید.

مکان اولیه، سرعت اولیه و شتاب حرکت جسم B چقدر است؟ معادله حرکت جسم B را بنویسید.

 

تغییرات سرعت در حرکت با شتاب یکنواخت و حرکت با شتاب غیر یکنواخت چه تفاوتی دارد؟

 

تغییرات سرعت در حرکت با شتاب یکنواخت و حرکت با شتاب غیر یکنواخت چه تفاوتی دارد؟

 

تفاوت حرکت یکنواخت با حرکت با شتاب یکنواخت چیست؟

چه موقع حرکت متحرک با شتاب غیر یکنواخت است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:06

جابه جایی در ثانیه های پی در پی

در حرکت با شتاب ثابت، جابه جایی متحرک در ثانیه های پی در پی چگونه است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:05

بررسی نمودارهای حرکت شتابدار

در این انیمیشن نمودارهای مکان، سرعت و شتاب بر حسب زمان یک حرکت شتابدار مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در این انیمیشن نمودار حرکت کند شوند در جهت منفی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

صفحه7 از32

Search