مجید محسنی

مجید محسنی

در این انیمیشن شیب نمودار مکان_زمان حرکت یکنواخت و شتابدار بررسی می شود.

 

از روی نمودار سرعت زمان چگونه می توان جابه جایی متحرک را حساب نمود؟

 

از روی نمودار سرعت زمان چگونه می توان شتاب حرکت را حساب نمود؟

 

در حرکت شتابدار یکنواخت، چگونه می توان سرعت متوسط و جابه جایی متحرک را بدست آورد؟

 

چگونه از روی نمودار شتاب_زمان می توان تغییر سرعت متحرک را حساب نمود؟

 

نمودار سرعت_زمان حرکتی به این صورت است. به نظر شما شتاب حرکت ثابت است یا تغییر می کند؟

 

چگونه از روی نمودار سرعت_زمان می توان شتاب حرکت را بدست آورد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:58

مروری بر مفاهیم مرتبط با حرکت

در این انیمیشن مروری بر مفاهیم مرتبط با حرکت خواهیم داشت؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:57

بررسی یک نمونه حرکت شتابدار

خودرویی با سرعت اولیه 10 متر بر ثانیه با شتاب 2 متر بر مربع ثانیه شروع به حرکت می کند.

نمودار سرعت زمان آن چگونه است؟

سرعت خودرو در لحظه t=1s و t=2s چقدر است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:56

محاسبه زمان در حرکت شتابدار

چه مدت طول می کشد تا سرعت قطاری از 21 متر بر ثانیه به 5 متر بر ثانیه کاهش یابد؟ (شتاب ترمز قطار برابر منفی 4 متر بر مربع ثانیه است.)

 

صفحه8 از32

Search