مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:56

محاسبه زمان در حرکت شتابدار

چه مدت طول می کشد تا سرعت قطاری از 21 متر بر ثانیه به 5 متر بر ثانیه کاهش یابد؟ (شتاب ترمز قطار برابر منفی 4 متر بر مربع ثانیه است.)

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:56

محاسبه شتاب و سرعت قطار

در این انیمیشن، ابتداء شتاب حرکت قطار را حساب می کنیم و سپس با توجه به اطلاعات داده شده، سرعت نهایی قطار را بدست می آوریم.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:55

حرکت تندشونده و کنده شوند

در حرکت تند شونده جهت شتاب و جهت سرعت جسم چگونه است؟

در حرکت کندشونده جهت شتاب و جهت سرعت متحرک چگونه است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:54

نکته ای در باره واحد شتاب

واحد اندازه گیری شتاب حرکت جسم چیست؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:54

صفر تا صد خودرو

وقتی می گویند صفر تا صد خودرویی 11/9 ثانیه است، این به چه معنی است و چه ویژگی از خودرو را نشان می دهد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:53

شتاب حرکت خودرو مسابقه

شتاب خودروی مسابقه حدود چقدر است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:50

سه روش مختلف برای جمع دو بردار

سه روش مختلف جمع برداری را در این انیمیشن مشاهده می کند.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:49

جمع برداری دو سرعت

دو بردار سرعت VA و VB را که بر هم عمود هستند. چگونه این دو بردار را می توان جمع نمود؟

 

اگر نمودار مکان_زمان متحرکی داده شده باشد، چگونه می توان نمودار سرعت_زمان آن را رسم نمود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:48

تناظر نمودار مکان_زمان و سرعت زمان

در این انیمیشن تاظر بین نمودار مکان_زمان با نمودار سرعت_زمان بررسی می شود.

 

صفحه8 از31

Search