مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:47

مساحت نمودار سرعت_زمان

چگونه از روی نمودار سرعت_زمان می توان جابه جایی متحرک را بدست آورد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:46

معادله حرکت یکنواخت

معادله حرکت یکنواخت به چه صورت است؟

 

اگر خودرویی مسیری را با دو سرعت متفاوت بپیماید آیا سرعت متوسط حرکت آن برابر میانگین آن دو سرعت است؟

 

چگونه می توان سرعت دوچرخه سوار را از روی نمودار مکان_زمان حساب نمود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:44

شیب نمودار مکان_زمان

چگونه از روی نمودار مکان_زمان می توان نمودار سرعت_زمان را رسم نمود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:44

شیب نمودار مکان_زمان

چرا در یک بازه مشخص، شیب نمودار مکان_زمان برابر سرعت متوسط است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:43

تحلیل حرکت به کمک نمودار

در این انیمیشن حرکت یک خودرو را به کمک نمودار مکان_زمان تحلیل می کنیم.

 

در این انیمیشن نمودار مکان_زمان و سرعت_زمان در حرکت یکنواخت بررسی می شود.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:42

رسم نمودار حرکت یکنواخت ارابه

در این انیمیشن ارابه ای را می بینید که در هر ثانیه یک قطره از آن می چکد. از روی محل قطرات می توان جابه جایی و سرعت ارابه را حساب نمود.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:41

تصویربرداری بستابی از حرکت خودرو

چگونه تصویربرداری بستابی به بررسی چگونگی حرکت کمک می کند؟

 

صفحه9 از31

Search