مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:53

شتاب حرکت خودرو مسابقه

شتاب خودروی مسابقه حدود چقدر است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:50

سه روش مختلف برای جمع دو بردار

سه روش مختلف جمع برداری را در این انیمیشن مشاهده می کند.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:49

جمع برداری دو سرعت

دو بردار سرعت VA و VB را که بر هم عمود هستند. چگونه این دو بردار را می توان جمع نمود؟

 

اگر نمودار مکان_زمان متحرکی داده شده باشد، چگونه می توان نمودار سرعت_زمان آن را رسم نمود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:48

تناظر نمودار مکان_زمان و سرعت زمان

در این انیمیشن تاظر بین نمودار مکان_زمان با نمودار سرعت_زمان بررسی می شود.

 

چگونه از روی نمودار سرعت_زمان می توان مکان یک جسم را مشخص نمود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:47

مساحت نمودار سرعت_زمان

چگونه از روی نمودار سرعت_زمان می توان جابه جایی متحرک را بدست آورد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:46

معادله حرکت یکنواخت

معادله حرکت یکنواخت به چه صورت است؟

 

اگر خودرویی مسیری را با دو سرعت متفاوت بپیماید آیا سرعت متوسط حرکت آن برابر میانگین آن دو سرعت است؟

 

چگونه می توان سرعت دوچرخه سوار را از روی نمودار مکان_زمان حساب نمود؟

 

صفحه9 از31

Search