مجید محسنی

مجید محسنی

چگونه از روی نمودار سرعت_زمان می توان شتاب حرکت را بدست آورد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:58

مروری بر مفاهیم مرتبط با حرکت

در این انیمیشن مروری بر مفاهیم مرتبط با حرکت خواهیم داشت؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:57

بررسی یک نمونه حرکت شتابدار

خودرویی با سرعت اولیه 10 متر بر ثانیه با شتاب 2 متر بر مربع ثانیه شروع به حرکت می کند.

نمودار سرعت زمان آن چگونه است؟

سرعت خودرو در لحظه t=1s و t=2s چقدر است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:56

محاسبه زمان در حرکت شتابدار

چه مدت طول می کشد تا سرعت قطاری از 21 متر بر ثانیه به 5 متر بر ثانیه کاهش یابد؟ (شتاب ترمز قطار برابر منفی 4 متر بر مربع ثانیه است.)

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:56

محاسبه شتاب و سرعت قطار

در این انیمیشن، ابتداء شتاب حرکت قطار را حساب می کنیم و سپس با توجه به اطلاعات داده شده، سرعت نهایی قطار را بدست می آوریم.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:55

حرکت تندشونده و کنده شوند

در حرکت تند شونده جهت شتاب و جهت سرعت جسم چگونه است؟

در حرکت کندشونده جهت شتاب و جهت سرعت متحرک چگونه است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:54

نکته ای در باره واحد شتاب

واحد اندازه گیری شتاب حرکت جسم چیست؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:54

صفر تا صد خودرو

وقتی می گویند صفر تا صد خودرویی 11/9 ثانیه است، این به چه معنی است و چه ویژگی از خودرو را نشان می دهد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:53

شتاب حرکت خودرو مسابقه

شتاب خودروی مسابقه حدود چقدر است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:50

سه روش مختلف برای جمع دو بردار

سه روش مختلف جمع برداری را در این انیمیشن مشاهده می کند.

 

صفحه9 از32

Search