مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:44

شیب نمودار مکان_زمان

چگونه از روی نمودار مکان_زمان می توان نمودار سرعت_زمان را رسم نمود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:44

شیب نمودار مکان_زمان

چرا در یک بازه مشخص، شیب نمودار مکان_زمان برابر سرعت متوسط است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:43

تحلیل حرکت به کمک نمودار

در این انیمیشن حرکت یک خودرو را به کمک نمودار مکان_زمان تحلیل می کنیم.

 

در این انیمیشن نمودار مکان_زمان و سرعت_زمان در حرکت یکنواخت بررسی می شود.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:42

رسم نمودار حرکت یکنواخت ارابه

در این انیمیشن ارابه ای را می بینید که در هر ثانیه یک قطره از آن می چکد. از روی محل قطرات می توان جابه جایی و سرعت ارابه را حساب نمود.

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:41

تصویربرداری بستابی از حرکت خودرو

چگونه تصویربرداری بستابی به بررسی چگونگی حرکت کمک می کند؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:41

بردار سرعت

طول بردار سرعت لحظه ای چگونه مشخص می شود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:40

مقایسه تندی متوسط دو اتوبوس

دو اتوبوس آبی و قرمز در دو مسیر مختلف در حرکت هستند؟

حرکت آنها را چند بار به دقت مشاهده کنید.

در کدام بخش از حرکت، تندی اتوبوس قرمز بیشتر از اتوبوس آبی است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:40

سرعت متوسط

چه موقع اندازه سرعت متوسط با تندی متوسط برابر است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:39

تندی ثابت

اگر تندی قطار تغییر نکند مسافت پیموده شده را چگونه می توان حساب نمود؟

 

صفحه10 از31

Search