مجید محسنی

مجید محسنی

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:41

بردار سرعت

طول بردار سرعت لحظه ای چگونه مشخص می شود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:40

مقایسه تندی متوسط دو اتوبوس

دو اتوبوس آبی و قرمز در دو مسیر مختلف در حرکت هستند؟

حرکت آنها را چند بار به دقت مشاهده کنید.

در کدام بخش از حرکت، تندی اتوبوس قرمز بیشتر از اتوبوس آبی است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:40

سرعت متوسط

چه موقع اندازه سرعت متوسط با تندی متوسط برابر است؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:39

تندی ثابت

اگر تندی قطار تغییر نکند مسافت پیموده شده را چگونه می توان حساب نمود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:39

سرعت متوسط

بردار مکان چیست؟

چگونه به کمک بردار مکان می توان سرعت متوسط را حساب کرد؟

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:38

تندی سنج و تندی لحظه ای

تندی لحظه ای خودرو با چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:37

تندی و واحدهای اندازه گیری آن

تندی خودرو چگونه تعریف می شود و واحدهای اندازه گیری آن چیست؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:35

مسیر حرکت

<مسیر حرکت چیست؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:35

بردار مکان

بردار مکان چگونه تعریف می شود؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 07:34

مکان یک قایق غرق شده

اگر قایقی در دریا باشد با چند عدد می توان مکان آن را مشخص نمود؟

 

صفحه10 از31

Search